Weblink
Thông tin cần biết
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2023.
Xem tiếp »
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Xem tiếp »
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023.
Xem tiếp »
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông sửa đổi lần VI ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông được sửa đổi bổ sung lần VI, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Xem tiếp »
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
Đăng ngày: 26/04/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Xem tiếp »
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày: 26/04/2023
Công ty CP du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC) công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đạị hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023.
Đăng ngày: 18/04/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK: PDC) Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính quý I năm 2023
Xem tiếp »
Báo cáo thường niên năm 2022
Đăng ngày: 14/04/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2022
Xem tiếp »
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đăng ngày: 04/04/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDc) Công bố thông tin về ;Thông báo mời họp và tài liệu họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Xem tiếp »
Báo cáo tài chinh đã kiểm toán năm 2022
Đăng ngày: 31/03/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC) Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG