Weblink
Thông tin cần biết
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023
Đăng ngày: 18/01/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK: PDC) Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2023.
Xem tiếp »
Thông báo thay đổi nhân sự
Đăng ngày: 13/12/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC),Công bố thông tin về thay đổi nhân sự
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023
Đăng ngày: 19/10/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông,(MCK ;PDC), công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023.
Xem tiếp »
Báo cáo Tài chính bán niên đã được soát xét năm 2023
Đăng ngày: 10/08/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC) Công bố thông tin về Bao cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2023.
Xem tiếp »
Báo cáo tình hình quản tri 6 tháng đầu năm 2023
Đăng ngày: 28/07/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) công bố thông tin về Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023
Đăng ngày: 19/07/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (Mã Chứng khoán : PDC), công bố thôn tin về Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023.
Xem tiếp »
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2023.
Xem tiếp »
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Xem tiếp »
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023.
Xem tiếp »
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông sửa đổi lần VI ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Đăng ngày: 22/05/2023
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông được sửa đổi bổ sung lần VI, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG